ระบบช่วยจัดยาโดยใช้แสงนำทางในห้องจ่ายยา Pick to Light System

Pick-to-light เป็นระบบที่นำไฟ LED มาแสดงสถานะสีต่างๆ โดยอัตโนมัติมาเพื่อนำทางผู้ใช้งาน หรือผู้ปฏิบัติงานไปยังตำแหน่งยาที่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถใช้เพื่อระบุจำนวนชิ้นส่วน ที่จะหยิบและลำดับที่ต้องหยิบได้อย่างเหมาะสม โดยโซลูชันเหล่านี้ ทำให้กระบวนการหยิบรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบการจัดยา จะสามารถเพิ่มความประสิทธิภาพ ความมั่นใจ และความรวดเร็วให้กับผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับความปลอดภัย ความถูกต้องแม่นยำ ตามมาตรฐานหลักสากล

ระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติโดยใช้ตู้ Vending Machine

ระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติโดยใช้ตู้ Vending Machine ลดปัญหาความล่าช้าในการเบิกยา เบาแรง หมอ เภสัชกร พยาบาลลงได้ ด้วยตู้เบิกจ่ายยาอัตโนมัติ ช่วยให้การเบิกจ่ายยาเป็นไปอย่างเป็นระบบ สามารถเก็บข้อมูลทั้งจํานวนและประเภทของยาได้ ช่วยให้มีการจัดสต็อกและแจ้งเตือนเมื่อยาใกล้หมด รวมทั้งสามารถบันทึกข้อมูลของทั้งคนเบิกและคนไข้ที่ใช้ได้

ระบบเฝ้าระวังการตกเลือดระหว่างคลอด

เนื่องจากการคาดคะเนปริมาณการเสียเลือดนั้นมักจะต่ำกว่าความเป็นจริง จึงจำเป็นต้องอาศัยทักษะทางคลินิกในการประเมินระดับความรุนแรง โดยทั่วไปอาการและอาการแสดงของการเสียเลือดมักจะยังไม่แสดงออกจนกว่าจะเสียเลือดมากกว่าร้อยละ 15 ของปริมาณเลือดทั้งหมดในร่างกาย หรือประมาณ 1,000 มิลลิลิตร จึงนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนปริมาณการเสียเลือดในแต่ละระดับว่าจะต้องเตรียมตัวทำอะไรบ้าง เพื่อช่วยเหลืออย่างทันท่วงที