สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบรายงานเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (Intelligence Disaster Management System IDMS)

ด้วยกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบรายงานเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (Intelligence Disaster Management System: IDMS) เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศคมนาคมที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติทันต่อเหตุการณ์ สามารถพยากรณ์ผลกระทบและความรุนแรงที่อาจเกิดต่อโครงข่ายคมนาคม สามารถแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องในการสั่งการ สามารถเสนอทางเลือกในการจัดการกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ และวิเคราะห์พื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์เป็นประจำเพื่อจัดสรรเครื่องมือ/งบประมาณในการรับมือและป้องกัน อีกทั้ง สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างตรงจุด ส่งผลให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย รองรับสาธารณภัยและภัยความมั่นคงได้

คิดเพื่อก้าว HOW TO THINK : DESIGN THINKING : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเป็นทักษะที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยร่วมกันออกแบบแนวคิดหรือแผนการพัฒนา จนกระทั่งสร้างนวัตกรรม พร้อมทั้งร่วมกันนำเสนอ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Whale-ness Application ผู้ช่วยด้านสุขภาพสำหรับคุณ

ประกาศผล Tech Startup 8 ทีมสุดท้ายจากโครงการ KATALYST กับหลักสูตรออนไลน์ ปี 2 โครงการ KATALYST ของกสิกรที่เดินหน้าจัดหลักสูตรออนไลน์ “Innovation & Technology Entrepreneurship 2” ให้กับเหล่า Tech Startup ได้เข้าร่วม Advanced-Level Program รวม 9 สัปดาห์.โดยโครงการนี้อยู่ภายใต้การทำงานร่วมกับ The Stanford Thailand Research Consortium (STRC) และทีม Mentor ที่คอยช่วยให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างเข้มข้น พร้อมให้ใช้งานได้แล้วทั้ง Play Store และ App Store

NFC Wristband for Access Control โรงพยาบาลสนามต้นแบบ ทอ.

การพัฒนาระบบการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ รพ.สนามต้นแบบ ด้วย NFC Wristband โดยใช้ทักษะทางด้าน IoT มาแก้ปัญหา โดยทำงานร่วมกับสภาดิจิตอล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการพัฒนาต้นแบบที่จะเป็นไอเดียที่ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นได้ ในการลดอัตรากำลังคนในการคุบคุมการเข้าออกพื้นที่ควบคุม โดยใช้เทคโนโลยีที่ติดตัวไปกับทุกคน

“นักพัฒนา” กับ “ดิจิทัลโซลูชั่น” รับมือสถานการณ์โควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม

บทเสวนาสำคัญของพันธมิตรองค์กรดิจิทัล ที่ร่วมมือกับสภาดิจิทัลฯ และแพทยสภา ในการนำเทคโนโลยี/แพลตฟอร์ม มาร่วมพัฒนา “ดิจิทัลโซลูชั่น” ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแพทย์แก่โรงพยาบาลสนามต้นแบบ ให้ก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19

AIS (iFarm)

เอไอเอส ได้สร้างแพลตฟอร์ม IoT ภายใต้ชื่อ Intelligent Farm (iFarm) เป็นฟาร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่อผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมเปิด API และ Interface อย่างง่าย เพื่อให้นักพัฒนาอุปกรณ์ภาคเอกชน ได้นำไปต่อยอดในการคิดค้นอุปกรณ์ Smart Farm โดยไม่ต้องลงทุนสร้างระบบคลาวด์ด้วยตัวเอง ทำให้การพัฒนาอุปกรณ์ IoT ภายในฟาร์ม มีความหลากหลายมากขึ้น

depa PM 2.5

“ดีป้า” จับมือ “เอไอเอส” ติดตั้งเซนเซอร์วัดฝุ่น PM 2.5 นำร่อง 3 จังหวัดอีอีซี ต่อยอด NB-IoT ส่งรายงานค่าฝุ่นแบบเรียลไทม์ผ่าน แอปฯ “depa PM 2.5”

สถาบันไอโอทีและนวัตกรรม โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เตรียมรับมือ โดยร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รวม 200 จุด ชูระบบ NB-IoT Network ส่งข้อมูลเข้า Data Center ประมวลผล พร้อมรายงานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน “depa PM 2.5” แบบเรียลไทม์ เพื่อเป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้ใช้เพื่อรับมือกับปัญหาฝุ่นควันและมลพิษ นำร่อง 3 จังหวัดในอีอีซี (ระยอง ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา) เตรียมต่อยอดขยายในพื้นที่เมืองอัจฉริยะทั่วประเทศ

TFRS 16(GSB)

ตั้งแต่ในปี 2563 เป็นต้นไป มาตรฐานฯ เรื่องสัญญาเช่า (ฉบับใหม่) หรือ TFRS 16 จะถูกนำมาใช้แทน TAS 17 โดยครั้งนี้ถือเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองทางบัญชีด้านผู้เช่า (Lessee) เกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน หรือ Operating Lease ที่เรียกได้ว่าเป็น “The big change for lessees”

Aor Sor Mor Online

Module form surrey Chemical usage also, report to summarize the survey result by area 

Waylar Tech

Module Preventive Maintenance by using Time or Distance condition from IOT device tracker 

Performance Bond

Web base application use for manage the contact guarantee that vender have to deposit to guarantee their working project then this will be return when they finished the guarantee period

Point Of Sale (POS)

Web base application to record the selling activity, generate the receipt and Tax payment and Inventory management.

Electronic direct mail(eDM) / CRM Web Application

This application use for create email template and set up the customer target group to scheduling to send email. This also have the performance report to keep track customer activity for that email.

MIS for Disabled Person Fund

The Dashboard web application to summarize the income, loan and hiring information from legacy system.

Client: Ministry of Social Development and Human Security

Disabled ID Registration system

Web base application to help disabled person able to fill in request from personal device, inform the document to prepare, appointment date through email and issue the Smart cards for disabled person.

Assessment Form / Workflow Request Form

Web/Mobile application that can show the status of each work request is present. How did the work history go through? What is the next step? Who is responsible for managing and controlling the SLA, Notification for those who need to perform the next step, the right to access information and the report to summarize.

War Room

The Dashboard web application is used to gather information from specific keywords from interested websites, as well as to extract information from external sources such as database, excel, text file, and so on. Have an overview or trend of information. To use in future planning.

Client: Ministry of Social Development and Human Security

Point System

Point System(CRM)

Mobile Application to manage reward points for customers. When to trade and buy items to earn points.

Client: Sunee Grand Hotel & Convention Center