ตั้งแต่ในปี 2563 เป็นต้นไป มาตรฐานฯ เรื่องสัญญาเช่า (ฉบับใหม่) หรือ TFRS 16 จะถูกนำมาใช้แทน TAS 17 โดยครั้งนี้ถือเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองทางบัญชีด้านผู้เช่า (Lessee) เกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน หรือ Operating Lease ที่เรียกได้ว่าเป็น “The big change for lessees”

เนื้อหาสำคัญของมาตรฐานฉบับนี้จะอยู่ที่ ผู้เช่า ที่จะต้องบันทึกสิทธิการใช้สินทรัพย์ (Right of Use) และหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบการเงิน ถ้ามีการเช่าสินทรัพย์ที่มีระยะเวลามากกว่า 12 เดือน ยกเว้นเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ (ซึ่งต้องพิจารณาตามบริบทของแต่ละกิจการ) โดยจะไม่มีการจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าการเงินในด้านผู้เช่าอีกต่อไป ทำให้ผู้เช่าที่มีการทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่เป็นไปตามมาตรฐานฉบับใหม่ จะมีการแสดงสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน และทำให้อัตราส่วนทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในปีแรกที่ใช้ เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะเพิ่มขึ้น และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์จะลดลง