โมดูลพื้นฐานที่มีในระบบ

ปัจจุบัน

Q4/64

> ฝ่าย การตลาดและขาย

o Customer (ลูกค้า)  
o Quotation (ใบเสนอราคา)  
o Quotation Approval (การอนุมัติใบเสนอราคา)  
o Sales Order (ใบขาย)  
o Delivery Order (ใบส่งสินค้า)  

> ฝ่าย จัดซื้อ

o Supplier (ผู้ขายสินค้า)  
o Purchase Pricing (ราคาซื้อ)  
o Purchase Request (ใบขอซื้อ)  
o Purchase Request Approval (การอนุมัติใบขอซื้อ)  
o Purchase Order (ใบสั่งซื้อ)  

> ฝ่าย ผลิต

o Bill of Material (สูตรการผลิต)  
o Requisition (การเบิก)  
o Manufacturing Process (กระบวนการผลิตสินค้า)  

> ฝ่าย บัญชีและการเงิน

o Account Payable (การตั้งเจ้าหนี้)  
o Account Receivable (การตั้งลูกหนี้)  
o Payment (การจ่ายเงิน)  
o Receipt (ใบเสร็จรับเงิน)  
o Tax Invoice (ใบกำกับภาษี)  
o VAT Submission (รายงานภาษี)  
o Withholding TAX Certificate (เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย)  
o Withholding TAX Submission (รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
o Billing Note (ใบวางบิล)  
o Petty Cash (ใบเบิกเงินสดย่อย)  
o Credit Note (ใบลดหนี้)  
o Debit Note (ใบเพิ่มหนี้)  
o Commercial Invoice (ใบแจ้งหนี้)  
o Bank Account (บัญชีธนาคาร)  
o Transfer to Bank (เพื่อใช้ในการโอนเงินระหว่างบัญชี)  

> ฝ่าย คลังสินค้า

o Warehouse (สถานที่จัดเก็บสินค้า)  
o Store (สโตร์)  
o Stocking (คลังสินค้า)  
o Transfer (การโอนย้าย)  
o Return (การรับคืน)  
o Stock Issue (การตัดสต็อก)  
o Reservation (การสั่งจอง)  
o Adjustment (การปรับปรุงสต็อก)  
o Storage (เก็บสินค้า)  
o Goods Received Note (การตรวจรับสินค้า)  

> Master Data

o Contact (ผู้ติดต่อ)  
o Address (ที่อยู่)  
o Product (สินค้า)  
o Configurable Product (ตัวรวมสินค้า)  
o Unit (หน่วย)  
o Brand (ตราสินค้า)  
o Sales Pricing (ราคาขาย)  
o Employee (พนักงาน)  

เอกสารพื้นฐานที่มีในระบบ

ปัจจุบัน

Q4/64

> ฝ่าย การตลาดและขาย

o Quotation (ใบเสนอราคา)  
o สัญญารับจ้างผลิต  

> ฝ่าย จัดซื้อ

o Purchase Requisition (ใบขอซื้อ)  
o Purchase Order (ใบสั่งซื้อ)  

> ฝ่าย วางแผนผลิต

o Production Plan  

> ฝ่าย ผลิต

o ใบบันทึกการผลิต (Packing)  
o ใบบันทึกการผลิต (Mixing)  
o ใบบันทึกการเตรียมวัตถุดิบ  

> ฝ่าย บัญชีและการเงิน

o ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี [dot matrix]  
o ใบเสร็จรับเงิน [dot matrix]  
o ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน [dot matrix]  
o ใบส่งของชั่วคราว [dot matrix]  
o Credit Note (ใบลดหนี้)  
o Billing Note (ใบวางบิล)  
o ใบรับของคืน  

รายงานพื้นฐานที่มีในระบบ

ปัจจุบัน

Q4/64

> ฝ่าย การตลาดและขาย

o รายงาน ยอดขาย by Customer  
o รายงาน ยอดขาย by Channel  
o รายงาน ยอดขาย by Salesman  
o รายงาน ยอดขาย by Product  
o รายงาน ยอดขาย by Region  
o รายงาน ยอดขายทั้งหมด  
o รายงาน ยอดขายรวมเฉพาะ MTD และ ยอดขายรวมเฉพาะ YTD  
o รายงาน Promotion by product by Customer  
o รายงาน Stock on hand  
o รายงาน Customer by Salesman  

> ฝ่าย บัญชีและการเงิน

o รายงาน ภาษีซื้อ  
o รายงาน ภาษีขาย  
o รายงาน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
o รายงาน ลูกหนี้คงค้าง  
o รายงาน เจ้าหนี้คงค้าง  

> ฝ่าย คลังสินค้า

o รายงาน Check Lot Number  
o รายงาน Non-Movement Stock  
o รายงาน Dead Stock  
o รายงาน Stock Packaging